Tel: +46 75 242 46 01 | HELAG@HELAG.SE

Policies

På den här sidan har vi samlat de policies och riktlinjer som Svenska Helag jobbar efter. 

Här hittar du bland annat information om hur vi behandlar din integritet och dina personuppgifter enligt GDPR. Du kan även läsa om IM:s leveransbestämmelser för branschen, samt hur vi tar ställning till konfliktmineraler.

Tveka inte att höra av dig om du har några frågor angående våra policies.

Tel: +46 (0)75-242 46 00
Svenska Helag AB, Box 6
573 21 TRANÅS
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • Integritetspolicy

  Svenska Helag AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi har upprättat denna policy för att du ska känna sig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Policyn förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

  Genom nedanstående grundläggande principer får du information om hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

  INSAMLING AV INFORMATION
  Svenska Helag AB erbjuder dig möjlighet att via vår webbplats göra förfrågningar eller registrera dig för utskick ifrån oss. I samband med detta samlar bolaget in personuppgifter.

  COOKIES
  En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från dig kan placeras i din dators hårdvara. Om du godkänner detta, kommer din browser att lägga till texten i en separat fil. Svenska Helag AB använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på vår webbplats genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt. Du kan i inställningarna för din browser själv ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort sådan cookie-filer som har placerats hos dig.

  Vi använder två typer av cookies.

  PERMANENTA COOKIES SOM FINNS KVAR EFTER FLERA BESÖK PÅ VÅRA WEBBPLATSER
  Dessa gör det möjligt för oss att känna igen återkommande besökare till webbplatsen. Genom att matcha en anonym, slumpmässigt genererad identifierare kan vi registrera information om hur du kom till webbplatsen, vilka sidor du besöker, alternativ som du väljer och hur du navigerar på webbplatsen. Genom att övervaka denna information kan vi göra förbättringar på våra webbplatser.

  TREDJEPARTSCOOKIES SOM ANVÄNDS AV VÅRA GODKÄNDA AFFÄRSPARTNERS
  Google Analytics - Detta är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google så att vi kan känna igen återkommande besökare till webbplatsen. Genom att matcha en anonym, slumpmässigt genererad identifierare kan vi registrera information om hur du kom till webbplatsen, vilka sidor du besöker, alternativ som du väljer och hur du navigerar på webbplatsen. Genom att övervaka denna information kan vi göra förbättringar på våra webbplatser. Google förbehåller sig också rätten till de insamlade uppgifterna.

  ANVÄNDNING AV INFORMATIONEN
  Svenska Helag AB använder insamlade uppgifter för fakturering, information och leverans av produkter. Vi kan också komma att kontakta dig för marknadsundersökningsändamål eller genom olika erbjudanden genom direkt marknadsföring. Du har givetvis möjlighet att meddela oss en så kallad direktreklamspärr som förhindrar att dina uppgifter används för direkt marknadsföring. Dina uppgifter behandlas som utgångspunkt endast av bolaget samt relevanta bolag inom OEM-koncernen.

  Svenska Helag AB kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om detta följer av lagstiftning eller om det krävs i samband med att du beställt en produkt eller tjänst. Dina uppgifter kan komma att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde som är behjälpligt vid vår kommunikation med dig. Detta personuppgiftsbiträde kommer då endast att behandla uppgifterna i enlighet med de syften som dina personuppgifter samlats in för.

  RÄTTELSE OCH INSYN
  Svenska Helag AB och OEM-koncernen strävar efter att den information som vi behandlar ska vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig. Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta oss under någon av följande adresser:

  Tel: +46 (0)75-242 46 00
  Svenska Helag AB, Box 6
  573 21 TRANÅS
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

  LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER
  Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra webbplatser kan medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges här.

 • Behandling av personuppgifter för kunder

  Denna informationstext förklarar hur Svenska Helag AB hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som är kund till oss.
  Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss.

  BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
  Genom en beställning av produkter registreras beställaren som kund hos Svenska Helag AB. Kundregistret innehåller de kontaktuppgifter som kunden själv har lämnat och information om beställning. Personuppgifterna används för administration av tjänsterna/leveransen, information, marknadsföring av Svenska Helag AB’s varor och tjänster, profilering (dvs. en analys av kunden för att kommunicera med kunden på bästa sätt) samt för viss statistik, utvärdering och kvalitetssäkerhetsarbete. Det finns ingen möjlighet att vara kund hos Svenska Helag AB om man inte godtar denna behandling av personuppgifter.

  Kundens uppgifter kan komma att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde som är behjälpligt vid bolagets kommunikation med kunden. Detta personuppgiftsbiträde kommer då endast att behandla uppgifterna i enlighet med de syften som kundens personuppgifter samlats in för.

  Svenska Helag AB kommer att behålla kundens uppgifter så länge kunden är kund hos företaget, samt i ytterligare 36 månader för ovanstående syften. Därefter kommer de att sparas för olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. När den tiden har passerats kommer kundens personuppgifter att raderas.

  Behandlingen av kundens personuppgifter i Svenska Helag AB ’s kunddatabas sker med stöd av beställningsavtalet, rättsliga förpliktelser och berättigat intresse. När det gäller berättigat intresse använder bolaget kundens uppgifter exempelvis för att anpassa bolagets kommunikation till kunden baserat på kundens köp.

  Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är Svenska Helag AB. Kunden har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som förekommer om kunden i bolaget. Om kunden anser att en uppgift är felaktig eller missvisande bör kunden höra av sig på en gång. Kontaktinformation finner kunden nedan.

  Tel: +46 (0)75-242 46 00
  Svenska Helag AB, Box 6
  573 21 TRANÅS
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

  Om kunden inte vill att uppgifter ska användas för marknadsföring eller profilering i marknadsföringssyfte, vänligen kontakta kundtjänst via e-post på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen. För en fullständig genomgång av hur bolaget behandlar kundens personuppgifter, vänligen se bolagets integritetspolicy.

 • Uppförandekod

  Ansvarstagande inom miljö-, etik- och samhällsfrågor.

  Sedan 2013 har OEM en övergripande uppförandekod som gäller i koncernens alla bolag. Syftet med uppförandekoden är att koncernens bolag ska ha en gemensam plattform för CSR-relaterade aktiviteter och att utveckling av OEMs ansvarstagande inom miljö-, etik- och samhällsfrågor sker på ett likartat sätt. Ett tydligt ansvarstagande stärker såväl konkurrenskraften som ställningen som en attraktiv arbetsgivare, samtidigt som det främjar en sund affärskultur.

  Uppförandekod

  OEMs uppförandekod bygger på de 10 principer som tagits fram inom ramen för FN:s Global Compact. Uppförandekoden behandlar mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och antikorruption. Dessa områden omfattar de väsentliga delar av det ansvarstagande som är naturligt att ta för koncernens samtliga bolag. De grundläggande principerna i uppförandekoden är:

  Mänskliga rättigheter
  1. OEM stödjer och respekterar skydd för internationella mänskliga rättigheter.
  2. OEM är inte delaktigt i brott mot mänskliga rättigheter.

  Arbetsrätt
  3. OEM upprätthåller föreningsfrihet i enlighet med lokal lagstiftning och alla medarbetare är fria att starta eller delta i facklig verksamhet. OEM erkänner rätten till kollektiva förhandlingar avseende anställningsvillkor.
  4. Alla former av tvångsarbete är förbjudet och medarbetare har rätt att avbryta sin anställning enligt lokal lagstiftning eller anställningsavtal.
  5. OEM tar avstånd från alla typer av barnarbete. Ingen person under 15 år ska anställas och vid särskilt krävande uppgifter krävs att personen är minst 18 år.
  6. All diskriminering, oavsett etnicitet, hudfärg, kön, religion, politisk åsikt, nationell härkomst, socialt ursprung, ålder, funktionshinder, HIV/AIDS status, medlemskap i fackförening, och sexuell läggning, ska undvikas vid anställning eller yrkesutövning. Fysiska eller psykiska trakasserier är strängt förbjudna.

  Miljö
  7. OEM stödjer försiktighetsprincipen gällande miljörisker: ”Där det finns hot om allvarlig eller oåterkallelig skada, får brist på fullständig vetenskaplig säkerhet inte användas som ett skäl för att skjuta upp kostnadseffektiva åtgärder för att förhindra miljöförstöring”.
  8. Innovativa lösningar som innebär minskad miljöbelastning uppmuntras och OEM tar aktivt initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande.
  9. OEM uppmuntrar utveckling och spridning av miljövänlig teknik. Hållbar utveckling är ett nyckelord och OEM arbetar med miljöfrågor utifrån ett förebyggande perspektiv.

  Anti-korruption
  10. OEM arbetar mot korruption i alla dess former, inklusive utpressning och bestickning, samt med att proaktivt utveckla strategier och konkreta program för att ta itu med korruption såväl internt som i koncernens försörjningskedjor.

  Aktiviteter inom CSR-området

  Koncernens bolag genomför årligen minst tre CSR-relaterade aktiviteter som följs upp i styrelser och ledningsgrupper. Minst en av dessa aktiviteter ska omfatta åtgärder mot diskriminering och för ökad jämställdhet. Koncernen strävar efter ett öppet företagsklimat med hög affärsetik och medarbetare har en nyckelroll för att fånga upp eventuella avvikelser från koncernens värderingar och affärsetiska riktlinjer. OEMs visselblåsarfunktion ger möjlighet att rapportera misstankar om oegentligheter, vilket är viktig för att främja hög affärsetik.

  Miljömässigt ansvarstagande

  Miljörelaterade frågor är ett område som berörs inom OEMs uppförandekod. Koden uppmanar till aktiviteter som leder till ett utvecklat miljömässigt ansvarstagande och förebyggande åtgärder för att prioritera miljövänliga lösningar. De områden hos OEM som har störst miljöpåverkan är transporter, resor, användning av förpackningsmaterial och uppvärmning av lokaler. Dessa områden har varit i fokus sedan många år och OEM har ständigt strävat efter att hitta de miljömässigt bästa lösningarna och stödja utvecklingsinitiativ inom dessa områden. En annan viktig del i miljöarbetet är att erbjuda kunderna komponenter som är klimatsmarta och av hög kvalitet. OEMs höga produktkompetens ger goda möjligheter att påverka kundens val av komponent utifrån ett miljöperspektiv.

 • IML 2009

  ANTAGNA 2008 AV IM-FÖRENINGEN – BRANSCHFÖRENINGEN FÖR LEVERANTÖRER AV ​​​​​​​PRODUKTER OCH TJÄNSTER INOM ELEKTRONIK OCH AUTOMATION

  Tillämplighet
  1. Dessa allmänna leveransbestämmelser skall äga tillämpning i den mån de icke ändras genom skriftlig överenskommelse mellan parterna. I avsaknad av skriftlig bekräftelse i samband med avtalets ingående skall uttalanden och uppgifter inte åsidosätta vad som föreskrivits i leveransbestämmelserna eller eljest ha betydelse för bestämmandet av avtalets innehåll. Dessa bestämmelser är inte tillämpliga på programvara som ingår i leveransen i den mån särskilda villkor gäller för programvaran.

  Ritningar och beskrivningar

  2. Alla uppgifter beträffande vikt, dimensioner, kapacitet, pris, tekniska och andra data i kataloger, prospekt, cirkulär, annonser, bildmaterial och prislistor är ungefärliga. Sådana uppgifter är bindande endast i den mån avtalet uttryckligen hänvisar till dem.

  3. Om inte annat avtalats förblir alla av säljaren tillhandahållna ritningar och tekniska handlingar för tillverkning av varan eller del därav säljarens egendom. De får icke utan dennes medgivande användas av köparen eller kopieras, reproduceras, utlämnas eller på annat sätt bringas till tredje mans kännedom.

  4. Alla ritningar och tekniska handlingar för tillverkning av varan eller del därav, vilka av köparen överlämnats till säljaren, förblir köparens egendom. De får icke utan dennes medgivande användas av säljaren eller kopieras, reproduceras, utlämnas eller på annat sätt bringas till tredje mans kännedom.

  Sekretess

  5. Information om förhållanden – däri innefattat teknisk information samt relationer till kunder och andra affärskontakter – varom kännedom vunnits på grund av parternas samverkan skall, i den mån som de inte är allmänt kända, inte vidareföras till tredje man genom överlämnande av handlingar eller på annat sätt i annan mån än vad som är nödvändigt för att tillgodose partens fullgörelse eller intresse av avtalet. Part skall genom tystnadsförbindelse för personal eller andra lämpliga åtgärder tillse att denna sekretesskyldighet iakttas. Skyldigheten gäller även efter det att avtalet fullgjorts eller upphört.

  Förpackning

  6. I prislistor och kataloger angivna priser anses gälla oförpackad vara.

  Leveransprov

  7. Avtalade leveransprov skall utföras i säljarens fabrik under normal arbetstid, såvida icke annat överenskommits. Om tekniska bestämmelser för proven icke angivits i avtalet, skall proven utföras i överensstämmelse med de normer, som allmänt tillämpas inom vederbörande industribransch i det land, där varan tillverkas.

  8. Säljaren skall underrätta köparen om leveransprov i så god tid, att köparens ombud kan närvara. Om köparen icke är företrädd vid proven, skall säljaren tillställa köparen provningsprotokollet, som skall utgöra bindande bevisning om det som avses att fastställas genom provet.

  9. Om varan vid leveransprov icke befinnes vara avtalsenlig, skall säljaren med all skyndsamhet tillse att varan bringas i överensstämmelse med avtalet. På köparens begäran skall nytt prov därefter utföras. Om avvikelsen varit obetydlig kan nytt prov icke påfordras.

  10. Säljaren skall bära alla kostnader för leveransprov, som utförs i hans fabrik. Köparen skall svara för egna kostnader såsom reskostnader och traktamenten för av honom anlitade medhjälpare vid provet.

  Leverans och leveranstid

  11. Leverans sker fritt säljarens lager. Leveranstiden skall räknas från den senaste av följande tidpunkter:

  a) dagen för ingåendet av avtalet;

  b) dagen då säljaren erhåller meddelande om eventuellt erforderliga licenser eller andra tillstånd;

  c) dagen då säljaren mottar sådan i avtalet föreskriven betalning, som skallerläggas innan tillverkningen påbörjas;

  d) dagen då säljaren mottagit samtliga för leveransen erforderliga tekniska data och instruktioner.

  Finner säljaren att avtalad leveranstid av honom inte kan hållas eller framstår dröjsmål på hans sida såsom sannolikt, bör han utan uppskov skriftligen meddela köparen detta och därvid ange orsaken till dröjsmålet samt såvitt möjligt den tidpunkt då leveransen beräknas kunna ske.

  12. Om den i avtalet angivna leveranstiden endast är ungefärlig, äger vardera parten, efter utgången av två tredjedelar av den sålunda angivna tiden, skriftligen anmoda den andra parten att träffa överenskommelse om en bestämd tidpunkt. Om avtalet icke omnämner någon leveranstid, äger vardera parten sex månader efter avtalets ingående framställa sådan anmodan som anges i föregående stycke. Sålunda bestämd tid skall gälla såsom i avtalet fastställd leveranstid.

  13. Om leveransen hindras eller försvåras på grund av någon i punkt 34 angiven omständighet eller köparens handling eller underlåtenhet, skall leveranstiden i motsvarande mån förlängas.Denna bestämmelse äger tillämpning, oavsett om den ifrågavarande omständigheten inträffar före eller efter utgången av den avtalade leveranstiden.

  14. Om säljaren icke avlämnar varan inom leveranstiden eller inom den med stöd av bestämmelserna i punkt 13 utsträckta tiden, äger köparen rätt till vite, såvida det med hänsyn till omständigheterna i fallet skäligen må kunna antas att köparen åsamkats skada och köparen framställt krav på vite genast efter inträffad försening. Följande procentsatser respektive maximering skall gälla för ovannämnda vite:

  0,5 % per vecka av den del av den avtalade köpeskillingen som hänförsig till den del av varan som till följd av dröjsmålet icke kan tas i avsett bruk. Om det belopp, på vilket vitet skall beräknas, överstiger 500 000 svenska kronor, utgår vitet på den överskjutande delen med 0,25 % per vecka. Vitet, som beräknas för varje full vecka dröjsmålet varar, räknat från den dag då varan skulle ha avlämnats, skall icke överstiga 7,5 % av den del av köpeskillingen som hänför sig till den del av varan, som icke kan tas i avsett bruk. Med förbehåll för vad som stadgas i punkt 16 utesluter köparens rätt till vite varje annan påföljd i anledning av säljarens dröjsmål att avlämna varan.

  15. Om köparen blivit berättigad till maximalt vite enligt punkt 14, har han rätt att häva avtalet med avseende på den del av varan på vilken det maximala vitet beräknats, om han skriftligt påfordrat leverans och meddelat sin avsikt att häva köpet om leverans inte sker inom en bestämt angiven skälig frist och säljaren inte avlämnar varan före fristens utgång. Köparen har även rätt att häva köpet med avseende på sådan del som redan avlämnats om denna utan den del för vilken enligt föregående mening hävningsrätt föreligger uppenbarligen inte kan användas för det avsedda ändamålet och säljaren insett eller borde ha insett detta.

  16. Om köparen enligt punkt 15 häver köpet eller del därav har han med den begränsning som föreskrivs i punkterna 37-39 rätt till ersättning för merkostnad på grund av ersättningsleverans (ersättning för prisskillnad) eller för sådana kostnader som han åsamkas, om han väljer att inte skaffa annan vara istället.

  17. Om köparen bedömer att han icke kommer att kunna mottaga varan på fastställd dag, bör han utan uppskov skriftligen meddela säljaren detta och därvid ange orsaken till dröjsmålet samt såvitt möjligt den tidpunkt, då mottagandet beräknas kunna ske. Om köparen underlåter att mottaga varan på fastställd dag, är han trots detta skyldig att erlägga betalning på samma sätt som skulle ha skett om varan hade levererats.

  18. Om köparens i punkt 17 angivna underlåtenhet icke beror på förhållande som avses i punkt 34, äger säljaren skriftligen uppfordra köparen att inom skälig tid mottaga varan. Om köparen, oavsett anledningen, underlåter att göra detta, äger säljaren genom skriftligt meddelande till köparen häva avta let vad beträffar sådan del av varan som på grund av köparens underlåtenhet icke mottagits.

  19. Om köparen inte mottager varan på avtalad tid står han risken för varans förstörelse och är skyldig att ersätta säljaren för de kostnader som kan uppkomma för vård, lagring eller försäkring av varan. Om säljaren häver avtalet enligt punkt 18 har han rätt till ersättning av köparen med ett belopp som motsvarar köpeskillingen med avdrag för det belopp som säljaren kan inbespara genom att inte fullgöra leveransen till köparen. Härvid förutsätts att säljaren om möjligt försöker sälja varan till annan.

  Pris och betalning

  20. Om inte annat avtalats har säljaren rätt till ersättning för kostnadsökningar på grund av skatter, offentliga avgifter eller växelkursförändringar efter offertdatum. Om den avtalade leveranstiden på grund av överenskommelse härom eller enligt punkt 13 förlängs med mer än sex månader, är säljaren inte bunden av det avtalade priset, utan äger rätt till ett skäligt pris som i så fall bestäms med ledning av det av honom allmänt tillämpade priset på leveransdagen.

  21. Betalning skall erläggas senast 30 dagar efter fakturadatum. Om köparen icke erlägger betalning i rätt tid har säljaren rätt till dröjsmålsränta enligt lag.

  Om köparen på grund av annan omständighet än som avses i punkt 34 inom tre månader alltjämt icke har erlagt det förfallna beloppet, äger säljaren genom skriftligt meddelande till köparen häva avtalet och av köparen erhålla ersättning på samma sätt som föreskrivs i punkt 19, andra stycket.

  Återtagandeförbehåll

  22. Om det kan antas att köparen inte kommer att rätteligen fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet, eller om säljaren häver avtalet, har säljaren rätt att återta sådan vara som fortfarande lagligen kan återtas. Köparen har innan varan tillfullo betalts inte rätt att utan säljarens skriftliga medgivande förfoga över den på sådant sätt att säljarens återtaganderätt äventyras. Accept eller annan förbindelse anses icke som betalning, förrän den är helt inlöst.

  Ansvar för fel

  23. Säljaren förbinder sig att i enlighet med punkterna 24-32 avhjälpa alla genom bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning uppkommande fel.

  24. Köparen skall undersöka varan så snart som möjligt efter ankomsten. Finns det anledning att anta att fel i varan kan medföra risk för skada, skall skriftlig reklamation ske genast. Säljarens ansvar avser endast fel som köparen skriftligen påtalar inom 15 dagar efter det att felet upptäckts eller bort upptäckas och senast inom ett år från avtalad dag för leverans eller den senare dag när säljaren fullgjort vad som ankommer på honom enligt avtalad leveransklausul.

  25. I utbyte levererade eller omgjorda delar garanteras på samma villkor och under samma förutsättningar, som gäller för den ursprungliga varan under en tid av tre månader. Denna bestämmelse äger icke tillämpning på varans övriga delar, för vilka garantitiden endast förlängs med tid, under vilken varan varit obrukbar till följd av fel, som avses i punkt 23.

  26. Efter att från köparen ha mottagit skriftligt meddelande om fel, som avses i Punkt 23, skall säljaren avhjälpa felet med all skyndsamhet och - med undantag av vad som sägs i punkt 27 – på egen bekostnad. Köparen skall för reparation eller utbyte till säljaren återsända del på vilken yppats fel, som avses i punkt 23, för såvitt inte säljaren finner lämpligt att utföra reparationerna hos köparen. Genom att till köparen avlämna sådan veder börligen reparerad eller utbytt del skall säljaren anses ha fullgjort sina förpliktelser enligt denna punkt med avseende på den felaktiga delen. Säljaren får istället för att avhjälpa felet återbetala köpeskillingen, varvid köparen skall återlämna varan i väsentligt oförändrat eller oförminskat skick eller, om detta ej är möjligt, i avräkning på köpeskillingen tillgodoräkna säljaren ett belopp som svarar mot värdet av det som behålles. Det belopp som säljaren skall återbetala till köparen skall minskas med den ersättning som köparen skäligen skall betala för avkastning och nytta av varan samt dessutom med ett belopp som svarar mot varans värdeminskning.

  27. Köparen skall bära kostnaden och stå risken för transporten av felaktigadelar till säljaren, medan säljaren skall bära kostnaden och stå risken för transporten av i utbyte levererad eller reparerad vara till den i avtalet angivna bestämmelseorten eller – om sådan icke finnes angiven – till leveransorten. Om säljaren utför i punkt 26 omnämnda reparationer hos köparen, skall denneerlägga reskostnader och traktamenten avseende res- och arbetstid för säljarens personal.

  28. Felaktiga delar som utbytts i enlighet med punkt 23, skall ställas till säljarens förfogande.

  29. Om säljaren oaktat anmodan icke inom skälig tid uppfyller sina förpliktelser enligt punkt 26, har köparen rätt att antingen låta utföra nödvändiga reparationer eller låta tillverka ny vara på säljarens bekostnad, under förutsättning att han därvid förfar med omdöme, eller, om felet är väsentligt för köparen och säljaren insett eller bort inse detta, häva avtalet i vad avser den del av varan, som till följd av säljarens underlåtenhet icke kunnat tas i avsett bruk. Härvid skall avräkning ske enligt punkt 26, tredje stycket. Säljarens skyldighet att själv utföra i punkt 26 angivna åtgärder och att ersätta köparen enligt förevarande punkt är begränsad till en kostnad som sammanlagt motsvarar15 procent av priset för varan.

  30. Säljarens ansvar avser icke fel som beror på av köparen tillhandahållet material eller på av denne föreskriven konstruktion.

  31. Oavsett vad som stadgas i punkterna 23-30 gäller icke säljarens förpliktelser längre än femton månader från den ursprungliga garantitidens början.

  32. Säljarens ansvar avser endast fel som uppstår under de i avtalet förutsedda arbetsförhållandena och vid riktig användning. Det omfattar icke fel förorsakade av bristfälligt underhåll eller oriktig montering från köparens sida, ändringar utan säljarens skriftliga medgivande, av köparen oriktigt utförda reparationer, normal förslitning eller försämring. Säljaren har inte något ansvar för fel utöver vad som föreskrivs i punkterna 23 – 31. Detta gäller varje förlust felet kan orsaka som exempelvis produktionsbortfall, utebliven vinst och annan ekonomisk följdförlust.

  Produktansvar

  33. Köparen skall hålla säljaren skadeslös i den utsträckning säljaren åläggs ansvar gentemot tredje man för sådan skada eller förlust som säljaren inte ansvarar för gentemot köparen enligt andra och tredje styckena i denna punkt. Säljaren ansvarar inte för skada som godset orsakar

  a/ på fast eller lös egendom eller följderna av sådan skada, om skadan inträffar då godset är i köparens besittning eller

  b/ på produkter framställda av köparen eller på produkter i vilka köparens

  produkter ingår.

  Nämnda begränsningar i säljarens ansvar gäller inte om han gjort sig skyldig till grov vårdslöshet. Framställer tredje man krav mot säljaren eller köparen på ersättning för skada eller förlust som avses i denna punkt, skall andra parten genast skrifligen underrättas härom. Säljaren och köparen är skyldiga att låta sig instämmas till den domstol eller skiljenämnd som behandlar ersättningskrav mot någon av dem, om kravet grundas på skada eller förlust som påstås vara orsakad av det levererade godset. Det inbördes förhållandet mellan köparen och säljaren skall dock alltid avgöras på sådant sätt som anges i punkt 42.

  Befrielsegrunder

  34. Om fullgörelsen av avtalet hindras eller försvåras av någon omständighet - såsom t ex krig, myndighetsingripanden, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantörer – som en part inte skäligen kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder han inte heller skäligen kunnat undvika eller övervinna, skall han i motsvarande grad befrias från sin förpliktelse att på sätt som avtalats avlämna eller ta emot varan.

  35. Inträffar sådan omständighet som nämns i punkt 34, bör den part som berörs därav utan uppskov skriftligen underrätta den andra parten.

  36. Utöver köparens rätt att häva avtalet på grund av leveransförsening enligt punkt 15 och säljarens rätt att häva avtalet på grund av köparens försummelse att ta emot varan enligt punkt 18 eller att betala för den enligt punkt 21 har vardera parten, om avtalets fullgörande under sex månader omöjliggörs på grund av sådan omständighet, som avses i punkt 34, genom skriftligt meddelande till motparten rätt att häva avtalet.

  Begränsning av skadeståndsskyldigheten

  37. Föreligger för part enligt dessa bestämmelser ansvarsgrundande omständigheter, skall skadestånd endast utgå för sådan skada, som vid tiden för avtalets slutande skäligen kunnat förutses som en typisk följd av dessa omständigheter, och med de i punkterna 38 och 39 ytterligare angivna begränsningarna.

  38. Det åligger part som gör gällande att avtalsbrott föreligger att vidta skäliga åtgärder för att begränsa uppkommande skada. Underlåter han detta skall skadestånd, som eljest skolat utgå, jämkas eller helt bortfalla.

  39. Det sammanlagda belopp, som säljaren kan bli skyldig att utge till köparen på grund av köpet, är begränsat till ett belopp motsvarande 15 procent av priset för varan, dock högst 10 basbelopp enligt lagen om allmän försäkring (SFS1962:381).

  Preskription

  40. Anspråk mot säljaren förfaller om domstols- eller skiljeförfarande enligt punkt 42 inte inleds inom två år från varans avlämnande.

  Export- och importlicens, förbud mot re-export m m

  41. Köparen förbinder sig

  a) att i erforderlig omfattning medverka för erhållande av export- eller importlicens för den köpta varan och att därvid lämna i alla avseenden riktiga och fullständiga uppgifter

  b) att vid eventuell re-export av varan eller annan vara i vilken den köpta varan helt eller delvis ingår, inhämta erforderliga tillstånd och följa gällande bestämmelser

  c) att vid försäljning ålägga den som köper varan samma förpliktelser som åvilar köparen enligt b) ovan.

  Domstols- och skiljeförfarande

  42. Säljarens fordran på köpeskilling skall vid utebliven betalning kunna indrivas genom ansökan om betalningsföreläggande och tvister rörande mindre än 10 basbelopp enligt lagen om allmän försäkring (SFS1962:381) skall avgöras vid allmän domstol.

  Övriga tvister härrörande från avtalet får ej dragas under domstols prövning genom käromål, genkäromål eller kvittningsinvändning utan skall avgöras av skiljemän enligt gällande lag om skiljemän och med tillämpning av svensk rätt.

 • Conflict minerals

  CONFLICT MINERALS
  Svenska Helag ABs normer för god affärssed och etik definierar våra principer och åtaganden så att lagstiftning, etiskt beteende, mänskliga rättigheter, antikorruption och miljöskydd efterföljs. Detta gäller även förväntningar på våra partners och leverantörer.

  Denna beskrivning ger ytterligare förtydligande av våra arbetsmetoder när det gäller olaglig handel med naturresurser, i synnerhet vissa mineraler, kända som konfliktmineraler (Conflict Minerals).

  Vi inser behovet av att avsluta den olagliga utvinningen och handeln av naturresurser samt de tillhörande kränkningar av de mänskliga rättigheterna, konflikter och miljöförstöring, vilket är resultatet från denna handel. Detta är kritiskt i regionen Demokratiska republiken Kongo (DRC) som ett resultat av vissa olagliga metoder i utvinning och handel av malmer av tantal, tenn, volfram och guld som sätts till världsmarknaden genom DRC-regionen. Vi gör åtgärder för att öka insynen, garantera ansvarsfull upphandling, och driva en positiv förändring i detta område.

  Vi förbjuder kränkningar av mänskliga rättigheter i samband med utvinning, transport eller handel med mineraler. Vi förbjuder direkt eller indirekt stöd till icke-statliga väpnade grupper, säkerhetsstyrkor eller någon annan aktör i distributionskedjan som olagligt har kontroll över gruvor, transportvägar eller handelspunkter.

  På samma sätt tolererar vi inte korruption, penningtvätt och mutor. Vi kräver att parterna i vår leveranskedja går med på att följa samma principer och arbetar med vår leveranskedja för att förbättra spårning av mineraler och säkerställa ansvarsfulla inköp.

  Leverantörer som tillverkar komponenter, delar eller produkter som innehåller tenn, tantal, volfram och/eller guld ska på anmodan deklarera att endast köpa material från miljömässigt och socialt ansvarsfulla källor.

  För att följa de regler och föreskrifter som utfärdats av ”U.S. Securities and Exchange Commissionen” (SEC) i enlighet med avsnitt 1502 i Dodd-Frank Wall Street Reform och ”Consumer Protection Act”, granskar vi vår leveranskedja för att identifiera eventuella mineraler som kan betecknas som "konfliktmineraler" enligt SEC regler. Information och deklaration kommer att begäras från leverantörer där så är lämpligt.

  Vi har införlivat detta arbetssätt i vår Leverantörsbedömning och stödjer initiativ från industrin, såsom ”Conflict Free Smelter Program” (CFS), för att validera att metaller som används i våra produkter inte bidrar till konflikter och kommer från hållbara källor. Lista över validerade smältverk är tillgängliga, leverantörer kommer att uppmanas att skaffa material endast genom dessa validerade smältverk.

  Vi upprätthåller och utökar kontinuerligt, där så är möjligt, vår databas med väsentlig information och deklarationer från våra leverantörer som använder tenn, tantal, volfram och/eller guld i sina produkter.

Helag marknadsför ett brett program av kontaktdon och kapslingar till elektronikindustrin, elinstallation samt apparattillverkare. Från det enklaste till det mest avancerade.

Kontakta oss

075-242 46 01
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

TRANÅS, HUVUDKONTOR

Svenska Helag AB
Box 6 / Dalagatan 4
573 21 TRANÅS